Om Piteåkretsen

Piteå lokalkrets återuppstod 2008, efter att ha hamnat i dvala i några år.

I Piteåkretsen finns det drygt 500 medlemmar. Tillsammans har vi kraft att förändra!

Naturskyddsföreningen arbetar för att jorden ska vara en bra plats att bo på, för oss själva och för alla efterkommande. Därför engagerar vi oss i många frågor som skog, vatten, klimat, jordbruk, livsmedel, gruvor, kemikalier, med flera. De problem vi står inför är ofta sammankopplade. Skogshanteringen påverkar t ex vatten och klimat. Gruvor, kemikalier och avgaser påverkar våra livsmedel och vår hälsa. Det spelar roll vad vi äter, hur vi reser, vad vi köper osv. Vi uppdaterar vårt program efter hand och lägger ut det på vårt Kalendarium.

Den stora frågan är – vilket liv vill vi att våra och hela världens barn  ska få?

 

Vi vill gärna bli fler aktiva medlemmar i Piteå! Om du har någon fundering eller idé till ett projekt eller vill starta en grupp så tveka inte att kontakta någon i styrelsen!

back-skog-986x3702

Piteås natur!

I Piteå finns många fina natur- och friluftsområden med spännande möjligheter till upplevelser. Den örika skärgården, ladriket, slättbygden, skogslandet och vår egen nationalälv Piteälven är viktiga inslag i Piteås natur.

I Piteå finns ännu tysta områden med gammelskog och vildmarker. Genom naturinventeringar har många värdefulla naturområden hittats.
I vår skärgård finns de riktigt höga naturvärdena med orörd natur, granurskogar, gammeltallskogar och rödlistade växt- och djurarter.

I Piteå finns ännu en del intakta naturområden med förekomster av rödlistade arter. Vanligen ligger fyndplatserna i ostörda områden med låg påverkan. Havet, skärgården, naturskogar på bergstoppar och stora våtmarker är exempel på ostörda naturområ­den. Några rödlistade arter i Piteå är havsörn, utter, mindre hackspett, ävjepilört, myrstarr och norna.

Nornan är en orkidé som har sitt huvudutbred­ningsområde i världen inom Norrbotten och Västerbot­ten. Nornan är en av våra ansvarsarter och vi har ett särskilt ansvar för dess växtplatser i Piteå.

Kaltisbacken-Norna-416x232
Norna är en liten sällsynt orkidé. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vanliga träd i Piteå är tall, gran, björk, asp, gråal, hägg, rönn och sälg. Norrbottens landskapsblom­ma är det utsökta åkerbäret som bara finns i övre Norrland.

Piteå är intressant ur florasynpunkt av flera skäl. Den stora variationen av naturtyper med landhöj­ningsstränder, skärgård, sjöar och vattendrag, ak­tivt odlingslandskap på bördiga marker och blanda­de skogstyper gör att det finns goda förutsättningar för olika växtarter och därför också en artrik flora.

Piteås djurliv omfattar vanliga djur som älg, ren, räv, skogshare och ekorre. Mindre synliga djur är utter, mård, björn, lo och järv. Utter och björn har ökat på senare år. De vanligaste marina däggdjuren vid kusten är gråsäl och vikare. Tumlaren är rödlis­tad och numera sällsynt i Östersjön men kan ibland ses i norrbottniska vatten.

Piteås fauna omfattar även ett rikt fågelliv som uppmärksammats internationellt. Vid Stor-Räbben och Mellerstön finns ett fågelrikt område som är upptaget på den internationella CW-listan (Con­vention of Wetlands). I Sverige finns 51 sådana unika områden varav ett i Piteå.

Bottenvikens säregna miljö med landhöjning och bräckt vatten ger speciella förutsättningar för djur­livet. Den låga salthalten beror på sött vatten från älvarna och låg avdunstning. I Bottenviken finns ändå havsdjur som vikaresäl, gråsäl och ström­ming tillsammans med sötvattensarter som gädda, sik och abborre. Den speciella siklöjan med den dyrbara rommen finns också i Bottenviken.

Piteås skärgård och havsmiljöer har även stor bety­delse för existensen av ovanliga och sällsynta fåg­lar som havsörnen, tordmulen, tobisgrisslan och fiskgjusen.

I Piteå finns i dagsläget 19 naturreservat och fler är på gång. Du hittar en lista på naturskyddade områden här.

 

Källa: Piteå kommuns hemsida

http://www.pitea.se/sv/Pitea-kommun/Var-miljo/Naturen-i-Pitea/

http://www.pitea.se/sv/Pitea-kommun/Var-miljo/Naturen-i-Pitea/-Vaxter-och-djur/